RELATEED CONSULTING
相关咨询
欢迎选择下列在线客服咨询
点击这里给我发消息 QQ:319801955
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

香港新世界电讯机房

香港Tier3+数据中心,80G出口带宽直连大陆。主要提供机柜租用,服务器托管租用,云主机及国际专线业务,机房7*24小时不间断服务。

欢迎联系参观机房

当前位置:机房首页>>香港机房>>香港新世界机房>>香港新世界电讯机房IP地址段大全

香港新世界电讯机房IP地址段大全

来源:香港机房  编辑:创新互联编辑部  时间:2018-11-17 11:03  阅读

香港新世界电讯机房IP的地址通常是58.64.*.*,59.188.*.*,113.10,123.1.*.*,203.98.*.*,210.245.*.*等开头的ip。

香港新世界机房目前可以提供大量的IP地址段。如有需求欢迎随时联系。

如您自己有IP地址,也可以做广播。

 以下是整理的香港新世界电讯机房的IP地址段明细表:

58.64.128.0/19 58.64.224.0/19 59.188.192.0/19 123.1.173.0/24 123.1.192.0/20 113.10.195.0/24 203.176.254.0/24
58.64.133.0/24 58.64.236.0/22 59.188.192.0/24 123.1.174.0/24 123.1.194.0/24 113.10.196.0/24 210.209.64.0/19
58.64.135.0/24 59.188.0.0/16 59.188.221.0/24 123.1.179.0/24 123.1.195.0/24 113.10.197.0/24 210.209.86.0/24
58.64.137.0/24 59.188.0.0/19 59.188.224.0/19 123.1.181.0/24 123.1.208.0/21 113.10.198.0/24 210.209.96.0/19
58.64.140.0/24 59.188.7.0/24 59.188.224.0/21 123.1.190.0/24 123.1.224.0/19 113.10.199.0/24 210.209.120.0/24
58.64.145.0/24 59.188.17.0/24 59.188.232.0/22 123.1.192.0/20 123.1.227.0/24 113.10.202.0/24 210.209.123.0/24
58.64.149.0/24 59.188.19.0/24 59.188.232.0/24 123.1.194.0/24 113.10.128.0/19 113.10.206.0/24 210.245.128.0/17
58.64.160.0/19 59.188.21.0/24 59.188.235.0/24 123.1.195.0/24 113.10.129.0/24 113.10.213.0/24 210.245.128.0/19
58.64.170.0/24 59.188.23.0/24 59.188.236.0/23 123.1.208.0/21 113.10.133.0/24 113.10.214.0/24 210.245.128.0/20
58.64.175.0/24 59.188.28.0/24 59.188.236.0/24 123.1.224.0/19 113.10.144.0/22 113.10.221.0/24 210.245.160.0/19
58.64.180.0/24 59.188.30.0/24 59.188.238.0/23 123.1.227.0/24 113.10.150.0/24 113.10.224.0/19 210.245.160.0/21
58.64.181.0/24 59.188.31.0/24 59.188.240.0/20 123.1.128.0/19 113.10.160.0/19 203.98.128.0/18 210.245.164.0/24
58.64.186.0/24 59.188.32.0/19 59.188.112.0/22 123.1.128.0/22 113.10.162.0/24 203.98.128.0/19 210.245.168.0/21
58.64.192.0/19 59.188.64.0/19 59.188.128.0/19 123.1.149.0/24 113.10.163.0/24 203.98.160.0/19 210.245.191.0/24
58.64.193.0/24 59.188.69.0/24 59.188.160.0/19 123.1.169.0/24 113.10.170.0/24 203.98.176.0/20 210.245.192.0/19
58.64.199.0/24 59.188.73.0/24 59.188.168.0/24 123.1.173.0/24 113.10.171.0/24 203.176.192.0/18 210.245.224.0/19
58.64.200.0/24 59.188.74.0/24 123.1.128.0/19 123.1.174.0/24 113.10.175.0/24 203.176.192.0/19  
58.64.204.0/24 59.188.77.0/24 123.1.128.0/22 123.1.179.0/24 113.10.181.0/24 203.176.224.0/19  
58.64.211.0/24 59.188.87.0/24 123.1.149.0/24 123.1.181.0/24 113.10.192.0/19 203.176.232.0/23  
58.64.213.0/24 59.188.96.0/19 123.1.169.0/24 123.1.190.0/24 113.10.192.0/24 203.176.232.0/24  
 

了解更多香港新世界机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务
我们提供7X24小时售后服务,了解更多香港机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务 Skype:351190365